DOMAIN

Putting on Clothes 1 - Short

1. ʔuƛ’alš čəd ti dsƛ’alabac.
I am putting on my clothes.
2. ʔuƛ’alš čəd ti dƛ’iƛ’(ə)pəq.
I put on my underwear.
3. ʔuƛ’alš čəd ti dxʷpiptxʷ.
I put on my shirt.
4. ʔuƛ’alš čəd ti dyəlabcəd.
I put on my pants.
5. ʔuƛ’alš čəd ti dstakad.
I put on my socks.
6. ʔuƛ’alš čəd ti dst’(ə)k’ʷabšəd.
I put on my shoes.
7. huyəxʷ čəd.
I am finished.
Putting on Clothes 1 - Short Flash Cards ⇨