DOMAIN

Putting Away Clothes - Short.

1. hədiw’txʷ čəd ti dsƛ’alabac ʔal ti dpiitalʔtxʷ.
I take my clothes into my bedroom.
2. dəgʷədəxʷ čəd ʔal tə wəq’əb.
I put them inside the box (dresser).
3. ɫəp’əd čəd ti dsƛ’alabac ʔal tə səxʷɫəp’.
I hang (drape) my clothes on the hanger.
4. huy čədə q’it’id ti səxʷɫəp’.
And then I hang (by hooking) the hanger.
5. huyəxʷ čəd.
I am finished.
Putting Away Clothes - Short. Flash Cards ⇨